Over Versa Welzijn

Sterke mensen, sterke buurten

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie actief in de Gooi- en Vechtstreek, Baarn en Eemnes. Wij zetten actief in op sociale preventie en participatie, zoeken burgers op, weten wat er leeft, zijn lokaal bekend, stimuleren burgerschap en vrijwilligerswerk en dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van burgers.

Wat doen wij?

Wij:

  • ondersteunen initiatieven van inwoners die iets willen doen voor hun buurt of hun naaste;
  • stimuleren en ondersteunen vrijwillige inzet;
  • helpen mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn;
  • helpen jongeren hun talent ontwikkelen en risico’s vermijden; 
  • beheren accommodaties waar inwoners en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

Bekijk hier onze kernwaarden, missie en visie

Lokaal/regionaal

Versa Welzijn werkt in opdracht van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Baarn en Eemnes. Wat wij voor u doen verschilt per gemeente en is mede afhankelijk van de lokale behoefte. Wij werken zoveel mogelijk lokaal gericht. Onze sociaal werkers werken intensief samen binnen gebiedsgerichte teams per wijk of gemeente.

Gebiedsgerichte teams

De sociaal werkers van Versa Welzijn werken in teamverband in een bepaald gebied, dichtbij de bewoners met en voor wie zij werken. Het zijn allround professionals met specialisaties als buurtwerk, maatschappelijk werk, wonen/welzijn/mantelzorg, sociaal juridische dienstverlening, jongerenwerk, kinderwerk of vrijwilligerswerk.

Samenwerking

Versa Welzijn werkt nauw samen met inwoners, wijkverenigingen en andere organisaties op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, veiligheid, maatschappelijke dienstverlening, recreatie en sport. Uitgangspunt is de eigen regie van de burger en bij meervoudige problemen: één huishouden, één plan, één regisseur. Korte lijnen tussen de professionals van Versa Welzijn en andere partnerorganisaties dragen hieraan bij. Bekijk hier onze actuele samenwerkingsverbanden.

In iedere gemeente heeft Versa Welzijn een Bewoners Advies Raad (BAR), bestaande uit lokale sleutelfiguren. De BAR’s adviseren de gebiedsgerichte teams gevraagd en ongevraagd.

Resultaat dienstverlening

Wij meten periodiek de resultaten van onze dienstverlening, op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Wij maken hiervoor gebruik van bewezen meetinstrumenten, zoals de participatieladder en zelfredzaamheidmatrix. Zo garanderen we een optimaal maatschappelijk rendement.

Kwaliteitskeurmerk

Versa Welzijn heeft als eerste organisatie in Nederland het kwaliteitslabel van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland behaald.

Dit houdt in dat we inwoners, netwerkpartners en opdrachtgevers garanderen dat we werken volgens de nieuwste eisen betreffende de deskundigheid en werkwijze van de medewerkers en ten aanzien van de kwaliteit van de organisatie.

             

Versa Welzijn beschikt over de ANBI-certificering: RSIN nummer 003299892.

Versa Welzijn is gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

 

 

 

Versa Welzijn
is lid van
Sociaal Werk Nederland