Bedrijfsmaatschappelijk werk

Verzuim voorkomen en beperken

Het Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) van Versa Welzijn streeft met zijn diensten naar het creëren van gezonde arbeidsverhoudingen in organisaties en het verhogen van het welzijn van medewerkers.

BMW ondersteunt, coacht, adviseert en informeert medewerkers van organisaties bij problemen of vragen, zowel in de werk- als in de privésfeer. Wij doen dat het liefst om verzuim te voorkomen. Maar zeker ook om het herstel van een reeds uitgevallen werknemer te bespoedigen en daarmee werkhervatting of re-integratie mogelijk te maken. Want u én uw medewerker hebben baat bij een spoedige terugkeer.

Wij bieden medewerkers praktische, kortdurende trajecten van maximaal 5 sessies. Maar ook workshops en cursussen, bijvoorbeeld over het signaleren van stress, omgaan met werkstress en assertiviteitstrainingen.

Ook als bedrijf kunt u bij het BMW van Versa Welzijn terecht voor advies, bijvoorbeeld als de samenwerking binnen een team problematisch is.

Een investering in bedrijfsmaatschappelijk werk moet rendement opleveren. Uw kosten moeten terugverdiend worden door verzuimreductie, beperking van WIA uitstroom, verbetering van de arbeidsomstandigheden met een lager verloop of verhoging van de productiviteit.

Het UWV heeft berekend dat verzuim een organisatie tussen de 200 en 250 euro per werknemer per dag kost. Als u door het inschakelen van bedrijfsmaatschappelijk werk het verzuim van een werknemer met twee dagen kunt verkorten, haalt u uw investering daarin er direct al uit. Bovendien voelt uw werknemer zich sneller beter.

Gebleken is dat verzuimreductie met minder dan een half procent of het voorkomen van één WIA geval per 3 jaar, al voldoende is om de kosten van bedrijfsmaatschappelijk werk te dekken.

Meerwaarde BMW van Versa Welzijn

 • Versa Welzijn is de grootste professionele welzijnsorganisatie in de regio Gooi en Vechtstreek.
 • Indien nodig maken we gebruik van de expertise van andere diensten van Versa Welzijn, bijvoorbeeld rondom mantelzorg of financiële problemen. Diensten waar uw medewerker door de subsidiering van de gemeenten (vaak) kosteloos gebruik van kan maken.
 • Wij hebben een breed netwerk van samenwerkingspartners binnen de zorg- en andere dienstverlening. Hierdoor kunnen we snel doorverwijzen.
 • Wij bieden onze hulp snel (binnen 5 werkdagen).
 • Onze trajecten zijn kortdurend (maximaal 5 sessies) en zeer oplossingsgericht.

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is er voor het bedrijf, voor alle medewerkers en alle leidinggevenden.

Voor medewerkers

Wij ondersteunen, coachen, adviseren en informeren medewerkers bij problemen of vragen, zowel in de werk- als in de privésfeer. Wij doen dat het liefst om verzuim te voorkomen. In de praktijk is het vaak om het herstel van een werknemers te bespoedigen en daarmee werkhervatting of re-integratie mogelijk te maken.

Problemen en vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan, zoals bijvoorbeeld:

 • overbelasting
 • een conflict of verstoorde arbeidsrelatie met een collega of leidinggevende
 • een reorganisatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen

In de privésfeer kan het gaan om:

 • relatie- of gezinsproblemen
 • rouwverwerking
 • verslaving
 • financiële zorgen

Waar nodig kunnen we een medewerker doorverwijzen.

Voor medewerker én leidinggevende

Soms verlopen de communicatie en samenwerking tussen een werknemer en een leidinggevende niet helemaal naar wens. BMW kan dan – als neutrale en onafhankelijke partij – bemiddelen en begeleiden. Het doel van dit soort gespreksbegeleiding is het onderzoeken of en hoe de communicatie tussen de medewerker en de leidinggevende beter kan. Dit vergroot vaak het probleemoplossend vermogen van beide partijen.

Voor organisatie en beleid

Specifieke werksituaties vragen om een specifiek advies. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe u een zieke medewerker kunt begeleiden of hoe u een conflict op de afdeling kunt aanpakken? Bedrijfsmaatschappelijk werk adviseert u graag. Wij vertalen signalen uit de werkpraktijk in adviezen naar het management als bijdrage voor beleidsontwikkeling. Het kan hierbij gaan om verwerkingsprocessen bij organisatieveranderingen, stresspreventie en de opvang en nazorg bij traumatische gebeurtenissen.

Bedrijfsartsen weten waarvoor ze het bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen inschakelen. Het onderstaande overzicht biedt een leidraad voor iedereen die meer wil weten.

Niet voor BMWWel voor BMW
Somatische klachtenPsychosociale problemen
Structurele problematiekIncidentele klachten
Klachten over werk- en organisatiestructuurKlachten over arbeidsverhoudingen
‘Zware’ problematiek met lange looptijdMeervoudige (werk/privé) problemen
‘Zware’ managementconflictenConflicten tussen medewerkers of conflict met de leidinggevende
Burnout gevallenBegeleiding re-integratie na verzuim
WerkplekaanpassingenOpvang na seksuele intimidatie

Verwijzing naar een psycholoog

Als u er met (alleen) Bedrijfsmaatschappelijk werkt niet uit komt, kan een verwijzing naar de psycholoog uitkomst bieden. In de handzame Beslisroute BMW of psycholoog vindt u alle informatie om een gedegen beslissing te kunnen nemen.

In de tabellen kunt u zien wat wij doen bij welke problematiek:

Arbeidsgebonden problematiek Hulpaanbod
arbeidsverhoudingenconsultatie, bemiddeling, mediation, begeleiding
arbeidsinhoudconsultatie, advies, begeleiding
reorganisatie/boventalligbegeleiding verandering werksituatie
overspannenprobleemdiagnose structurering
terugkeer na ziektebegeleiding bij reïntegratie en werkhervatting
arbeidsomstandighedenverwijzing naar A&O deskundige
arbeidsvoorwaardeninterne verwijzing naar P&O
psychotraumatische gebeurtenisopvang, begeleiding, verwijzing
Niet arbeidsgebonden problematiekHulpaanbod
intrapsychisch (o.a. depressie)Begeleiding of verwijzing naar psycholoog
interpsychisch (relationeel)Begeleiding en/of overbrugging naar reguliere hulp
(maatschappelijk werk)
FinancieelVerwijzing naar lokale schuldhulpverlening
VerslavingVerwijzing naar lokale verslavingszorg

Uw medewerker gaat na een verzuimperiode weer aan de slag. Het bedrijfsmaatschappelijk werk kan hem/haar begeleiden bij re-integratie. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

 • Intakegesprek: de bedrijfsarts, afdeling P&O of leidinggevende, meldt de medewerker aan bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Binnen 5 werkdagen wordt een intakegesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt de situatie in kaart gebracht, een probleemanalyse geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de situatie kan bij de intake de 4 DKL (Vierdimensionale Klachtenlijst) afgenomen worden.
 • Vervolgtraject: naar aanleiding van dit eerste gesprek adviseren wij over een vervolgtraject. Dit kan een standaard traject zijn (maximaal 5 gesprekken) dat direct van start kan gaan. Hierbij werken we samen met de bedrijfsarts, leidinggevende of P&O of externe samenwerkingspartners. Eventueel adviseren we tijdens of als vervolg op het individuele traject deelname aan een training. Ook kan een verwijzing plaatsvinden naar een psycholoog, psychotherapeut, haptonoom of een instantie voor rechtshulp wanneer dat meer geïndiceerd is of onderdeel uitmaakt van het begeleidingstraject.
 • Rapportage: van het intakegesprek wordt een rapportage (met toestemming van de medewerker) aan de bedrijfsarts gestuurd. Ook de leidinggevende en/of P&O-adviseur worden gewoonlijk op de hoogte gebracht van de voortgang van de hulpverlening en het moment van afsluiting van het traject.

BMW van Versa Welzijn hanteert de Richtlijnen Bedrijfsmaatschappelijk werk bij werkhervatting en reïntegratie.

BMW kent verschillende vormen van samenwerking met opdrachtgevers.

Opdrachtgevers die kiezen voor een structureel aanbod per week, maand of per jaar adviseren wij een samenwerking op basis van een detachering.

Opdrachtgevers die aan de hand van concrete gevallen met ons samenwerken adviseren wij een samenwerking op basis van incidentele inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker. Op basis van de omvang van de dienstverlening wordt eventueel een korting verleend.

Hieronder ziet u de verschillende varianten in samenwerking en financiering:

 • Betaling per verrichting; voor 2022 bedraagt het uurtarief 98,52 euro (voor de intake inclusief rapportage wordt 1½ uur gerekend)
 • De spreekuurvariant; voor een vast budget bent u verzekerd van een vast aantal uren inzet per week, maand of jaar. De uurprijs bedraagt hierbij 75 euro.
 • Een overeengekomen budget per jaar dat bewaakt wordt door Versa Welzijn.
 • Een vaste premie per jaar in samenwerking met uw zorg- of schadeverzekeraar.
 • Overige vormen van financiering zijn in overleg mogelijk.

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is niet BTW-plichtig, dus op genoemd bedrag komt geen BTW-toeslag.

Momenteel leveren we BMW aan medewerkers van:

 • Amaris
 • Beeld en Geluid
 • BEL-Combinatie (Gemeente Blaricum, Eemnes en Laren)
 • BINK Kinderopvang
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Huizen
 • Tergooi ziekenhuizen
 • Versa Welzijn

Wij gaan ervan uit dat:

 • verzuim een belangrijke component van gedrag kent; “ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”;
 • dit gedrag onderkennen en erkennen als belangrijke stuurinformatie, het mogelijk maakt om veel meer op preventie en gezondheid te sturen dan op verzuim;
 • verzuimgedrag daarom te beïnvloeden is;
 • verzuimgedrag het gevolg is van een complexe samenloop van omstandigheden, waarbij een mix van zowel lichamelijke als psychosociale klachten, factoren in de werksfeer en factoren in de privé-sfeer het verzuimgedrag beïnvloeden;
 • de direct leidinggevende de eerstverantwoordelijke is als het gaat om het realiseren van condities, die nodig zijn om verzuim te voorkomen en reïntegratie van medewerkers te bevorderen en medewerkers – weer – te helpen geinspireerd te raken;
 • elke medewerker een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft voor wat betreft het behoud van zijn of haar vitaliteit en hierop aangesproken kan worden door de direct leidinggevende;
 • het belangrijk is om een omslag te realiseren in het denken over verzuim in termen van ‘afwezigheid’ (ziek is helemaal afwezig) naar ‘inzetbaarheid’ (wat kan nog wèl);
 • succesvolle reïntegratie het resultaat is van een resultaatgerichte en creatieve samenwerking tussen medewerker, direct leidinggevende en bedrijfsmaatschappelijk werk / bedrijfsarts;
 • Ook buiten werktijd hebben mensen de nodige verantwoordelijkheden die hun energie en belastbaarheid op het werk kunnen beïnvloeden. Het zoeken naar een goede individuele balans kan dus onderwerp van het gesprek zijn, mits vanuit het perspectief van het functioneren als werknemer (arbeidscontract) en met respect voor de privacy;
 • de werkgever eindverantwoordelijk is voor het verzuimmanagement van de organisatie.

Als u het verzuim in kaart wil brengen dan kan de Ziekteverzuimmeetlat u helpen. Kijk welke onderdelen in orde zijn en wat er beter kan in de beheersing van het ziekteverzuim.

Contact

Han Baeten
06 12 82 18 93 
hbaeten@versawelzijn.nl