Meer meldingen van discriminatie bij meldpunt Gooi en Vechtstreek


In 2023 zijn bij het meldpunt 127 meldingen van discriminatie binnengekomen van inwoners
van de Gooi en Vechtstreek: een gemiddelde van 2,4 melding per week. De belangrijkste
redenen om te melden waren: herkomst/huidskleur, handicap/chronische ziekte en
geslacht. De meest voorkomende terreinen waarop discriminatie werd gemeld zijn:
collectieve voorzieningen, commerciële dienstverlening en de openbare ruimte.
Discriminatie op grond van herkomst blijft net als in voorgaande jaren de belangrijkste reden om
te melden. In 2023 ging bijna de helft van alle meldingen over deze vorm van discriminatie. Dit
werd het vaakst gemeld op het terrein van de openbare ruimte, en op het terrein van de
collectieve voorzieningen en de arbeidsmarkt. Discriminatie op grond van herkomst werd ook
redelijk vaak gemeld waar het ging om huisvesting, conflicten met buren en ongelijke
behandeling in het onderwijs. Ook ontving het meldpunt klachten over onderscheid op grond
van herkomst in de media en door de politie/het OM, maar minder dan in voorgaande jaren.

Een andere vaak gemelde vorm van discriminatie in 2023 betreft onderscheid op grond van
handicap of chronische ziekte. Met name op het gebied van toegankelijkheid in de commerciële
dienstverlening en de horeca, en van (on)gelijke behandeling bij toegang tot collectieve
voorzieningen en huisvesting. Onderscheid op grond van geslacht staat op nummer drie in de
top van de meest gemelde wettelijke gronden van discriminatie. In de helft van de gemelde
gevallen ging het om ongelijke behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen in dezelfde
situatie, bijvoorbeeld over ongelijke beloning voor gelijk werk. Discriminatie vanwege seksuele
gerichtheid werd in 2023 ook vaker gemeld dan in voorgaande jaren en zelfs twee keer zo vaak
als in 2022. De helft hiervan betrof voorvallen in de openbare ruimte.

Voor 2023 is in de Gooi en Vechtstreek een belangrijke verschuiving zichtbaar voor wat betreft de
terreinen waarover het vaakst melding is gedaan van discriminatie. Hoewel nog steeds een
redelijk aantal meldingen over arbeidsmarktdiscriminatie werd gedaan, kwamen de meeste
discriminatiemeldingen binnen over collectieve voorzieningen. Inwoners die ontevreden zijn of
problemen ervaren bij toegang tot of gebruik van dienstverlening van (semi) overheidsinstanties
meldden dit in toenemende mate. Het ging vooral om omstreden behandeling of vijandige
bejegening op grond van herkomst, maar ook op niet-wettelijke gronden. Net als voorgaande
jaren zijn meldingen van discriminatie in de openbare ruimte toegenomen. Het ging hier om
discriminatoire uitingen op straat op grond van herkomst, seksuele gerichtheid en godsdienst.
Ook klachten over commerciële dienstverlening en huisvesting zijn in 2023 toegenomen. In meer
dan de helft van de gevallen ging het hierbij om ervaren discriminatie op grond van herkomst of
huidskleur.

Bernd Buiting, klachtenconsulent bij Discriminatie.nl Gooi en Vechtstreek: “Discriminatie heeft
veel impact op iemands persoonlijke leven en welzijn. Het kan gevolgen hebben voor je werk, je
opleiding en je sociale leven. Erover praten helpt. En mogelijk kan je ermee voorkomen dat het
opnieuw gebeurt, bij jouzelf of bij een ander. We merken dat de wederpartij een klachtenbrief
van ons meestal serieus neemt. Doordat wij kunnen verwijzen naar het juridisch kader en ons
netwerk, hebben wij vaak meer impact en kunnen we meer bereiken. Je staat er niet alleen voor.”