Bewonersadviesraad

Sinds 2015 werkt Versa Welzijn in elke gemeente met één of meerdere Bewoners Advies Raden (BAR). Versa Welzijn heeft inwoners gevraagd als vrijwilliger hierin zitting te nemen en zo te adviseren en mee te denken over de ontwikkeling van nieuw welzijnsbeleid en te fungeren als klankbord.

Samenstelling BAR

De BewonersAdviesRaden bestaan uit betrokken inwoners, die een goed beeld hebben van de wijk of gemeenten en bekend zijn met de welzijnsbehoeften van de inwoners. BAR-leden zijn verbinders en kenners van de buurt. De leden zijn door sociaal werkers benaderd. BAR-leden kunnen maximaal twee jaar aanblijven. Na deze termijn zijn ze niet herbenoembaar. Zo wordt de samenstelling van de BAR regelmatig vernieuwd. Een BAR heeft tussen de 3 en 9 leden.

De bewonersadviesraden hebben een actieve rol naar inwoners en maken gebruik van netwerken en verbanden in de wijk. Ze zijn alert op ontwikkelingen en knelpunten die inwoners kunnen raken.

 

 

 

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200