Versa de eerste welzijnsorganisatie met Kwaliteitslabel Sociaal Werk!

Op woensdag 31 mei kreeg Versa Welzijn van Sociaal Werk Nederland het Kwaliteitslabel Sociaal Werk uitgereikt. Versa Welzijn is hiermee de eerste welzijnsorganisatie met het keurmerk van de branchevereniging. Een prestatie waar we erg trots op zijn!

In het afgelopen jaar heeft Versa Welzijn hard gewerkt om dit keurmerk te behalen en in februari en maart vonden de auditgesprekken plaats. Op veel punten scoorden we goed of ruim voldoende. Een opmerking van de certificeerder: “‘Versa Welzijn blijkt dus sterk te zijn in ‘de ontwikkeling naar vak volwassen medewerkers’, ze zijn ‘initiatiefrijk en innoverend’’, Verder kwamen er ook punten boven tafel die beter kunnen. Daarvoor werden verbeterplannen gemaakt, die inmiddels worden uitgevoerd. De externe instantie die Versa Welzijn heeft onderzocht, heeft op basis hiervan aan de branchevereniging geadviseerd het Kwaliteitslabel aan onze organisatie toe te kennen.

Kort voor de uitreiking van het Kwaliteitslabel kreeg Versa Welzijn ook het mooie bericht dat het ISO-Certificaat, dat we in 2016 ontvingen voor ons jongerenwerk in Eemnes en Amersfoort, vanaf nu voor onze gehele organisatie geldt. De audit die voor het ISO-Certificaat werd gehouden, liep parallel met de toetsing van het Kwaliteitslabel. Het belangrijkste verschil tussen de twee keurmerken is dat ISO een omvangrijke set algemene kwaliteitsnormen bevat waaraan organisatie moeten voldoen, terwijl het Kwaliteitslabel juist heel specifiek aansluit op het sociaal werk.

Waarom een eigen Kwaliteitslabel?

Het doel van Sociaal Werk Nederland met het Kwaliteitslabel is de professionalisering van sociaal werkinstellingen, zonder dat het een papieren tijger wordt. Bij de audits die zijn gehouden, lag dan ook de nadruk op de beroepsmatige eisen die worden gesteld aan onze sociaal werkers. Zij maakten hun manier van werken inzichtelijk, de wijze waarop zij afspraken maken met inwoners, vrijwilligers en individuele cliënten, de manier waarop resultaten van het werk worden gemeten en teruggekoppeld, en de manier waarop we met onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers afspraken maken. Natuurlijk is het belangrijk dat ook alle formele zaken goed geregeld zijn. Daarom zijn ook allerlei documenten onder de loep genomen. Denk daarbij aan stukken over visie en beleid m.b.t. het sociaal werk, aan vastgelegde procedures en protocollen voor het werk, maar ook aan ons privacyreglement, klachtenregelingen en aan allerlei personele regelingen.

En wat worden cliënten, vrijwilligers en andere inwoners daar beter van?

Door het bewust en structureel werken aan kwaliteit, waarborgen we dat onze professionals altijd helder voor ogen hebben en houden waarom ze iets doen, wat ze doen en hoe ze dit uitvoeren. De door Versa Welzijn ontwikkelde methodiek van werken geeft hen kaders,  waarbinnen zij hun professionele verantwoordelijkheid kunnen nemen. En ze weten welke regels gelden als zaken anders lopen dan verwacht, bijvoorbeeld bij klachten. Dat werkt fijn voor deze medewerkers, maar is ook van belang voor onze cliënten. Zij merken dat hun eigen vragen en behoeften uitgangspunt zijn van ons werk. Ze werken en denken mee en hebben een actieve eigen rol. En ze kunnen het op een veilige manier aangeven als ze niet tevreden zijn. Ook de rol van de vrijwilligers emancipeert. En dat is ook echt nodig in een wereld waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid van inwoners en professionals.

Met het behalen van de beide kwaliteitskeurmerken hebben we meer inhoud gegeven aan onze kernwaarden: “Deskundig, verbindend, dichtbij, ondernemend”. De komende tijd gaan we hier natuurlijk mee door, en zullen onze medewerkers, met onze vrijwilligers en cliënten, de kwaliteit van onze dienstverlening verder ontwikkelen. Enkele speerpunten daarbij zijn het borgen van inspraak van vrijwilligers, het positioneren en beter toerusten van onze zelfstandig werkende gebiedsteams, verdere verbetering van onze tevredenheidsmeting en incidentenmelding.