UVRM 70 jaar: speciaal inloopspreekuur ADV bureau Art. 1

Op 10 december a.s. is het de Internationale dag voor de Rechten van de Mens. Het is dan tevens 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring voor de rechten van de Mens (UVRM) is aangenomen door de Verenigde Naties. Ter gelegenheid hiervan houdt het Anitidiscriminatievoorziening bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek (ADV) op maandag 10 december een speciaal inloopspreekuur van 10.00 tot 16.00 uur aan de Larenseweg 30 in Hilversum.


Het UVRM verdrag is de basis en inspiratiebron geweest voor alle Europese en internationale verdragen over mensenrechten. Het bepaalt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid zijn geboren. Iedereen heeft gelijke mensenrechten, zonder onderscheid naar ras, levensovertuiging, politieke overtuiging, godsdienst, geslacht e.d.

Discriminatie
Helaas hebben veel mensen, 70 jaar later, nog steeds te maken met ongelijkheid en discriminatie. Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er helemaal niet toe doen: afgewezen worden voor een baan omdat je te oud bent, toegang geweigerd worden tot een café vanwege de huidskleur, uitgescholden worden omdat je homo bent of………. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als chauffeur en de baan niet krijgt is dat volledig terecht. Het is een ander verhaal als iemand niet wordt aangenomen, bijvoorbeeld omdat hij of zij te oud, gehandicapt, gekleurd, moslim of homo is.

ADV Gooi en Vechtstreek
Het Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek (ADV) maakt zich sterk voor  gelijke mensenrechten en het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Inwoners van Gooi en Vechtstreek die gediscrimineerd worden of hiervan getuige zijn, kunnen dit melden bij de ADV. De hulpverlening is geheel kosteloos.

Bernd Buiting, Consulent Discriminatieklachten bij de ADV: “Discriminatiemeldingen worden door ons  geregistreerd en in behandeling genomen. Wij werken op basis van ‘hoor en wederhoor’. Naast het verhaal van de melder wordt ook de ‘dader’ gevraagd zijn visie te geven op de gebeurtenis. Wij streven er in eerste instantie naar om de klacht via bemiddeling op te lossen, want bij escalatie is niemand gebaat. Lukt dit niet dan bekijken we in overleg met de melder welke vervolgstappen genomen kunnen worden”. 

Melders kunnen overigens ook anoniem melding doen en/of alleen melden ter registratie. Het melden van discriminatoire voorvallen is sowieso zinvol. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in waar,  hoe vaak en in welke vorm discriminatie voorkomt (op provinciaal, landelijk en Europees niveau). Op basis hiervan kunnen dan weer verdere stappen gezet worden in de strijd tegen discriminatie. Wilt u meer weten, kijk dan op versawelzijn.nl/meldpunt-discriminatie.