Jongerenwerk draagt bij aan gewenste veranderingen

Effectonderzoek onder 1579 jongeren tussen de 10 en 24 jaar toont aan dat jongerenwerk bijdraagt aan het realiseren van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Zo versterken kwetsbare jongeren dankzij het jongerenwerk hun eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden, verwijzen jongerenwerkers jongeren waar nodig door naar professionele hulp en draagt jongerenwerk eraan bij dat jongeren met zware problemen stabiel blijven.

Het onderzoek laat zien dat inzet van jongerenwerk op drie manieren een bijdrage levert aan de transformatiedoelen die sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 gesteld zijn aan gemeenten:

1. Versterken van eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden
Het effectonderzoek toont aan dat jongeren die zes maanden of langer deelnemen aan het jongerenwerk omvangrijkere steun uit het sociale netwerk ontvangen, meer maatschappelijk participeren (waaronder vrijwilligerswerk), betere relationele vaardigheden hebben en een sterker gevoel van eigenwaarde hebben. Jongeren die drie jaar of langer deelnemen aan het jongerenwerk ervaren meer zelfregie en een sterker toekomstperspectief. Uit de bovenstaande bevindingen blijkt dat jongeren via het jongerenwerk eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden versterken.

2. Vinden van hulp via jongerenwerk
Bijna één op de drie jongeren (33%) vindt in een periode van 16 maanden het jongerenloket, een dokter, hulpverlening of een wijkteam. Daarvan is bij twee derde sprake van beginnende of lichte problematiek. Een derde van deze groep kampt met zware problematiek. Ook geeft 22% van de totale groep aan dat het jongerenwerk betrokken is bij hen tijdens (toeleiding naar) een vorm van hulp. Naast hulp vindt 40% van de onderzochte jongeren via een jongerenwerker een (nieuwe) school, een stageplek of werk. Deze uitkomsten tonen aan dat het jongerenwerk jongeren toeleidt naar verschillende vormen van hulp en bijdraagt aan maatschappelijke participatie van jongeren.

3. Stabiel houden van jongeren met zware problemen
Jongeren met zware problemen blijven stabiel in het jongerenwerk. Dit geldt voor jongeren die hulpmijdend zijn, jongeren die op wachtlijsten staan en jongeren die (specialistische) hulp krijgen. Het onderzoek laat zien dat hun relationele vaardigheden, prosociaal gedrag, eigenwaarde, toekomstperspectief, zelfregie, sociaal netwerk en mate van participatie niet afnemen in een periode van 16 maanden. Ook ging deze groep gedurende de onderzoeksperiode minder stress ervaren. Jongerenwerk is dus van betekenis in het stabiliseren van jongeren met zware problemen, ongeacht de beschikbaarheid van (gespecialiseerde) hulp. Het jongerenwerk kent voor deze ondersteuning geen wachtlijst.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met elf jongerenwerkaanbieders in Nederland.