Wat gebeurt er met een melding?

Werkwijze

Voor algemene uitgangspunten en afspraakregels zie werkwijze klachtbehandeling def.

De werkwijze die het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek volgt, hangt verder af van het soort melding:

U wilt de klacht alleen laten registreren

De klacht wordt door het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek geregistreerd, maar niet behandeld. Er worden geen vervolgstappen ondernomen.
Het melden van discriminatoire voorvallen is zinvol. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in hoe vaak en in welke vorm discriminatie voorkomt (op provinciaal, landelijk en Europees niveau).

U wilt dat het Meldpunt uw klacht in behandeling neemt

Er wordt contact met u opgenomen voor een gesprek met één van onze klachtbehandelaars. Indien u geen gesprek wilt/kunt voeren, is het soms mogelijk om schriftelijk of per e-mail informatie aan te leveren.

Stap 1:
Het zo volledig mogelijk in kaart brengen van de klacht; wat is er gebeurd, wie was er bij betrokken, wanneer vond het plaats? Meestal nodigen we de melder uit voor een gesprek bij ons op kantoor in Hilversum, of een kantoor van Versa Welzijn in uw gemeente. Als alle benodigde informatie is verzameld, volgt stap 2. 

Stap 2:
De klacht wordt getoetst aan de wetgeving op het gebied van discriminatie, zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling en het Wetboek van strafrecht. Door deze toetsing bepalen we of er een vermoeden van discriminatie aanwezig is en of de klacht juridisch onderbouwd kan worden. 

Stap 3:
Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek neemt een klacht in behandeling en bespreekt met de melder welke stappen er ondernomen kunnen worden. Als er na toetsing geen vermoeden van discriminatie is, wordt de klacht afgesloten en wordt de melder desgewenst doorverwezen naar een andere instantie.

Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek werkt op basis van hoor en wederhoor. Naast het verhaal van het ‘slachtoffer’ wordt ook de ‘dader’ gevraagd zijn visie op de gebeurtenis te geven. We streven er in eerste instantie naar om de klacht via bemiddeling op te lossen, want bij escalatie is niemand gebaat. Mocht bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leiden, dan bekijken we, in overleg met de melder, welke andere vervolgstappen genomen kunnen worden.

Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek is aangesloten bij de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie.