Vertrouwelijkheid & privacy

Sociaal werkers/Maatschappelijk werk hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ze vertrouwelijk met uw hulpvraag omgaan. Op deze pagina kunt u meer lezen over dossiervorming, vertrouwelijkheid en privacy. Heeft u hierover nog vragen, kunt u deze altijd stellen aan uw eigen sociaal werker/maatschappelijk werk. Als u nog geen cliënt bent, kunt u contact opnemen via ons algemene nummer, 035 623 11 00.

Werken in teamverband

Sociaal werkers/maatschappelijk werk werken in lokale teams met sociaal werkers met andere specialisaties, zoals jongerenwerk of wonen/welzijn/mantelzorgadvies. Wanneer u zich bij Versa Welzijn hebt aangemeld, kan het zijn dat uw hulpvraag in het team besproken wordt. Alle medewerkers van het team hebben een geheimhoudingsplicht. 

Dossiervorming

Tijdens de aanmelding en de hulpverleningsgesprekken noteert de hulpverlener een aantal gegevens over u en de gesprekken en bewaart deze in een dossier. De belangrijkste reden dat wij gegevens vastleggen, is dat deze nodig zijn om u zo goed mogelijk te helpen.

Wij hebben ook informatie nodig om:

  • na te gaan of onze werkwijze goed aansluit op de vragen naar hulpverlening;
  • aan de instantie die het maatschappelijk werk financiert te kunnen verantwoorden waaraan het geld wordt besteed.

Het verstrekken van de gegevens gebeurt anoniem. Dit betekent dat het gaat om gegevens van alle cliënten samen, zonder naam en adres.

Uw rechten en onze plichten

U geeft persoonlijke informatie aan degene die u helpt. Bij Versa Welzijn gelden de volgende regels:

  • U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
  • U kunt op verzoek uw dossier inzien. Als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om die te veranderen.
  • Medewerkers van Versa Welzijn aan wie u informatie hebt gegeven zijn tot geheimhouding verplicht. Zij mogen wél met collega’s overleggen als dat noodzakelijk is om u zo goed mogelijk te helpen.
  • Soms is het wenselijk dat (een deel van) de door u gegeven informatie wordt uitgewisseld met professionele hulpverleners buiten Versa Welzijn, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt alleen wanneer u daar van te voren toestemming voor geeft. Of wanneer de veiligheid in geding is. Ons doel is dat door deze afstemming hulp aan u door verschillende professionals beter op elkaar wordt afgestemd. Dit geldt eveneens voor het invullen van de Verwijsindex (een samenwerkingsinstrument van instellingen voor kinderen). 
  • Alle gegevens worden zorgvuldig bewaard, zodat niemand deze kan inzien die daar niet het recht toe heeft. Uw persoonlijke gegevens worden vijf jaar na afsluiting van de hulpverlening vernietigd.

Privacyreglement

U kunt hier het Privacyreglement Versa Welzijn versie 2020 lezen.

 

Kunnen wij je helpen?